HET VAANDEL VAN DE SCHUTTERIJ ST.-LAMBERTUS (1936 - 1961)

Aan het eind van het jaar 1935 was de schutterij St.-Lambertus uit Oirsbeek toe aan een nieuw vaandel. Er werd op een bestuursvergadering besloten om bij diverse firma’s en instanties offertes en schetsen op te vragen over de kosten van een nieuwe vaandel.
Zeer in de smaak viel offerte en de voorstelling van de Zusters onder de Bogen van de H. Carolus Borromeus in het St. Servaasklooster te Maastricht. Voorzitter en generaal Karel Beugels werd verzocht om zich persoonlijk met de zusters in verbinding te stellen voor een nadere bespreking Op 25 januari 1936 brengt hij dan een bezoek aan de zusters te Maastricht. Want hij declareert op die dag een bedrag van  fl. 2,50 als reiskosten naar Maastricht.

De reis naar Maastricht ging via Schimmert, waar hij gezelschap kreeg van een reisgenoot een zekere pater Somers, die een gesprek met hem aanknoopte en terloops informeerde naar het doel van zijn reis. Nadat Karel Beugels dit kenbaar had gemaakt, maakte pater Somers hem er op attent, dat hij hiervoor niet moest zijn bij de Zusters onder de Bogen, maar bij de zusters Franciscanessen Missionarissen van Maria in de Capucijnerstraat. Zonder verder na te denken stapte Karel Beugels dan ook naar deze zusters toe, alwaar hij werd begroet met de woorden van Moeder Overste,

“U wordt door de H. Gerardus gestuurd”

Begrijpelijk zet Beugels grote ogen op en begreep niets van deze situatie. Toen vertelde Moeder Overste hem, dat de meisjes die al verscheidene dagen zonder werk hadden gezeten, een noveen waren begonnen tot intentie van H. Gerardus dat er spoedig werk zou komen en toen Karel Beugels verscheen was haar eerste gedachte dat deze kwam om een bestelling te doen. Deze zusters Franciscanessen Missionarissen van Maria hadden vanaf 1911 tot 1969 een beroemd atelier waar vaandels paramenten kazuifels etc werden gemaakt
De gelovige Karel Beugels vond dit voorval frappant maar wilde alvorens de bestelling te plaatsen van het nieuwe vaandel toch hier omtrent eest de mening van het bestuur en leden van de schutterij te raadplegen.
Ofschoon Moeder Overste stellig volhield dat zij de bestelling toch zou moeten uitvoeren want Beugels is nu eenmaal gestuurd door den H. Gerardus.
Toen Beugels dit relaas aan de leden en het bestuur van de schutterij had medegedeeld stonden zij allen er op dat het vaandel door de zusters Franciscanessen Missionarissen van Maria in de Capucijnenhof Maastricht gemaakt zou worden.
Op 17 februari 1936 staat in het schutteboek de uitgave van fl. 6,60 voor twee maal een reis naar Maastricht en 10 dagen later op 27 februari 1936 staat in het schutteboek de uitgave geboekt van fl.158,- voor een nieuw vaandel.
Verder werden op 9 mei in het schutteboek uitgaven gedaan van fl.1,50 voor het verchromen van de piek van de stok, verder werden de jaartallen 1660 en 1936 op het vaandel aangebracht en werd er een nieuw koffer aangeschaft voor het opbergen van het nieuwe vaandel kosten fl. 1,50. Dit alles werd gedaan te Maastricht waarvoor fl. 0,92 buskosten in rekening worden gebracht.

HET VAANDEL

Het vaandel stelt voor op een azuur blauw veld als achtergrond de afbeelding van de patroonheilige van de parochie en teven van de schutterij de H. Lambertus in een rode mantel met staf en witte mijter. St. Lambertus was de 46e bisschop (670-705) van Maastricht die over dit gewest de rechtsmacht uitoefende. Hij werd geboren te Maastricht omstreeks 635 en in het jaar 705 te Luik vermoord.

De vaandel
Foto vaandel van 1935 - 1961 (Gerda Foto)

Linksboven in blauw de afbeelding van het wapen van de Sterre der Zee. De witte ster als teken van de stad Maastricht en het golvend water voorstellende de stroming van de Maas.
Rechtsboven de afbeelding van het gemeente wapen van Oirsbeek bestaande uit links in keel (rood) een achtkoppig slangenkruis van zilver met een hartschild van zilver, beladen met drie koeken van keel (rood), geplaatst twee en een. Het wapen van de uitgestorven graven Huijn van Amstenrade, de eerste heren van het dorp Oirsbeek.
En links in azuur blauw de afbeelding van St. Lambertus met het bisschoppelijkgewaad in rood.
Verder midden onder een landschappelijkbeeld van Oirsbeek met als afbeelding de kerk, welke van de verkeerde richting wordt weergegeven en de witte windmolen van de familie Janssen.

Na het 600-jarig bestaansfeest van de schutterij dat gehouden werd op 15 en 16 augustus werd het jaartal linksonder op het vaandel veranderd van 1660 in 1353.
De kosten hiervoor worden op 17 augustus geboekt in het schutteboek kosten fl. 3,31.
De kleurenfoto van dit vaandel en van het vaandel van 1961 werd gemaakt door fotograaf Ad Latten, hij declareert fl. 30,- voor het maken van foto’s vlaggen op 17 oktober 1977.
Waar deze twee vaandels zich momenteel bevinden is nog onduidelijk.

Oirsbeek, juli 2009
Archivaris Wim Douven.